KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanego dalej RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1)     Administratorem danych osobowych Rodzica/Opiekuna prawnego oraz dziecka jest Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca w Lublinie, ul. Zesłańców Sybiru 6 prowadzące Społeczne Ognisko Baletowe w Lublinie ul. Zesłańców Sybiru 6; 

2)     kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Lublin, ul. Zesłańców Sybiru 6;

3)     przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przynajmniej w jednym z niżej wymienionych celów:

a)     udział w zajęciach organizowanych przez SOB, na podstawie Art. 6. ust. 1. Lit. e) RODO,

b)     administrowania bazą danych oraz klauzul zgód uczestników, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z Art. 6 ust.1. lit. a) RODO

4)     dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody oraz do momentu zakończenia uczęszczania na zajęcia SOB; 

5)     odbiorcami danych osobowych mogą być organy/instytucje/podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratorów danych (obsługa IT, agencje marketingowe)

6)    ma Pani/Pan prawo do żądania od administratorów dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do przenoszenia danych. Odmowa udzielenia zgody lub jej cofnięcie skutkować może brakiem możliwości pełnego uczestniczenia
w życiu SOB, i korzystania ze wszystkich aktywności organizowanych przez SOB.

7)     ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8)     podanie danych osobowych jest dobrowolne.